DESİP Hakkında

DESİP HAKKINDA

Genel Hedef

Projenin genel hedefi, dezavantajlı kişiler için fırsatlar içeren kapsayıcı bir işgücü piyasasını teşvik ederken bu kişilerin işgücüne sürdürülebilir entegrasyonunu sağlamak ve işgücü piyasasında her türlü ayrımcılıkla mücadele etmektir.

Projenin amaçları aşağıdaki gibidir;

Dezavantajlı grupların sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve onlara karşı olan ve işgücü piyasasından dışlanma ile sonuçlanan ayrımcılıkla mücadele etmek.

Dezavantajlı kişilere yönelik politika geliştiren ve onların yararı doğrultusunda çalışan başlıca kamu kuruluşlarından biri olan ÇSGB İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ile sosyal ortakların kurumsal kapasitesi artırmak.

Ulaşılacak Sonuçlar

Sonuç 1: Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonuna ilişkin farkındalığın arttırılması.

Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonuna ilişkin farkındalığın arttırılması ve bu konudaki önyargıların ortadan kaldırılması için geliştirilecektir.

1.1 Proje uygulama sürecinde kapsamlı bir «Farkındalık Oluşturma ve İletişim Stratejisi» hazırlanacak. Bu strateji dezavantajlı kişilerin istihdamını/ istihdam edilebilirliğini/girişimciliğini arttırmayı hedefleyen, etkin bir biçimde uyarlanmış mesajlar içerecek.
1.2 Proje Teknik Destek Ekibi tarafından görünürlük malzemelerinin tasarımı, temini, basımı ve dağıtımı yapılacak.
1.3 Proje sürecinde görünürlük kitleri hazırlanacak.
1.4 Proje kapsamında, ulusal kanallarda gösterilmek üzere 3 farklı kısa film hazırlanacak ve görsel medyada kullanılmak üzere çoğaltılacaktır. Kısa filmler dezavantajlı grupların sosyal durumuna ve ÇSGB’nın bu konuda sağladığı hizmetlere ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlayacaktır.
1.5 Proje uygulama sürecinde ÇSGB’nın internet portalında, operasyon web sayfasında ve sosyal medya platformunda yayınlanmak üzere 5 adet netcast formatında film hazırlanacak ve dağıtımı yapılacak.
1.6 Proje kapsamında farkındalığı arttırmak amacıyla sosyal medya kampanyası düzenlenecek. Ayrıca Türkçe ve İngilizce dillerinde web sitesi hazırlanacak.
1.7 Basılı medyada yayınlanması için seçilen en az 10 başarı hikayesi kısa haber, makale ve röportaj olarak hazırlanacak.
1.8 Dezavantajlı grupların sosyal durumuna dikkat çekebilmek için halka açık bir fotoğraf yarışması düzenlenecek. Ödül alan fotoğraflar operasyon faydalanıcısı, ilgili kurumlar ve STK’lardan 200 katılımcının davet edileceği Ankara’da düzenlenecek yarım günlük bir törenle ödüllerini alacaktır. Fotoğraflar 10 gün boyunca halka açık olarak sergilenecektir.
1.9 Dezavantajlı grupların istihdamı ve sosyal içermelerinin sağlanması konulu, işverenler, çalışanlar, sosyal ortaklar, STK’lar ve ilgili kamu kuruluşları gibi ulusal ve yerel aktörlerinin katılacağı, Ankara’da, bir günlük, büyük çapta bir farkındalık oluşturma etkinliği düzenlenecek.
1.10 Dezavantajlı grupların toplumdaki varlıklarına dikkat çekmek ve onları sosyal ve ekonomik yaşama katılımları için cesaretlendirmek amacıyla hibe bileşeni kapsamındaki hedef gruplarına yönelik iki adet kültürel etkinlik düzenlenecektir. Etkinlikler dezavantajlı grupların sanatsal ve el işi vb. ürünlerinin sergilenmesini de içerecek.
1.11 Operasyonun nihai sonuçlarını, elde edilen etkilerini sunmak ve projenin gelecekte de sürdürülmesinin önemini vurgulamak amacıyla Ankara’da Kapanış Konferansı düzenlenecek.
1.12 Operasyonun hibe bileşeni kapsamında ulusal çapta gerçekleşen başarılı hibe projelerinin yaygınlaştırılması için Proje bünyesinde bir katalog tasarlanacak, hazırlanacak ve yayınlanacak.

Sonuç 2: İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ve sosyal ortakların kapsayıcı kamu istihdam politikaları sağlama ve uygulamaya yönelik kurumsal kapasitesinin artırılması.

Bu bileşen kapsamındaki faaliyetler dezavantajlı gruplara yönelik daha iyi ulusal politikaların geliştirilmesi amacıyla İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı ve sosyal ortakla-rın kurumsal kapasitelerinin artırılması üzerine odaklanacaktır.

2.1 Araştırmalar ve analizler Operasyon Faydalanıcısının politika yapma vizyonuna katkıda bulunacak, ilgili kuruluşlara çözümler geliştirecek ve bilgi sağlayacak.
2.1.1 Proje kapsamında, hibe bileşeni dahilindeki dezavantajlı grupların istihdamı konusunda İPDB’nın geleceğe yönelik eylem planları için temel teşkil edecek 3 adet “Sosyal İçerme” haritası oluşturacak. “Sosyal İçerme” haritası operasyonun hibe bileşeni kapsamında belirtilen üç dezavantajlı grubu yani engelliler, eski mahkum, eski hükümlü ve hükümlüler ile tutuklular ve çalışan çocuklar ve velilerini hedef alacak. Harita, diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşılacak ve sosyal içerme alanında politika oluşturma çalışmalarına katkıda bulunacak.
2.1.2 Yüklenici, Faaliyet 2.1.1 altında belirtilen dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliği konusunda bir haritalama stratejisi oluşturacak.
Proje kapsamında ÇSGB’nin ileride ihtiyaca göre düzenli olarak daha başka haritalama faaliyetini yürütmesini sağlayacak bir haritalama stratejisi hazırlaması konusunda genel rehberlik ve danışmanlık sağlanacak. Operasyon Faydalanıcısı için haritalamaya yönelik metodolojik bir rehber tasarlanacak ve hazırlanacak.
2.1.3 Yüklenici, üç dezavantajlı grubun durumunu analiz etmek ve Faydalanıcı için bir yol haritası geliştirmek üzere bir “İşgücü Eğilim Anketi” hazırlaması için ÇSGB’ ye destek sağlayacak.

Haritalama faaliyetlerinin çıktıları kullanılarak yapılacak araştırma ile Faaliyet 2.1.1’de araştırılan üç dezavantajlı grup üzerine yoğunlaşılacak. Anket Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da yapılacak.

2.2 Proje kapsamında sosyal içerme alanında aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik eğitimler düzenlenecek, hazırlanacak ve sunulacak.

Bu eğitimlerin amacı dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliği ve sosyal içerme konusunda politika oluşturma süreçlerine katılımın teşvik edilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir. Sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği artırılacak.

STK’ların eğitimleri için hazırlanacak modüller şunlardır:

  • Modül-1 toplumsal aktörlerin rolü konusuna önem vererek Sosyal Dışlanma Kavramı, AB Politikaları ve Stratejileri ile İyi Uygulamalar hakkında olacak.
  • Modül-2 Kurumsal Kapasite Eğitimi (Proje Hazırlama ve Uygulama, Ağ Oluşturma, İşbirliği vb) konusunda olacak. Bu modülle ilgili İzmir ve Şanlıurfa’da her biri 3 gün sürecek iki eğitim gerçekleştirilecektir.
2.3 Sosyal içerme alanında iyi uygulamaların incelenmesi, politika geliştirme süreçlerinin gözlemlenmesi ve politika uygulamalarının analiz edilmesi amacıyla AB’ye Üye Devletlere her biri 5 gün süren iki çalışma ziyareti düzenlenecektir.
2.4 Proje kapsamında 3 forum (Ankara, Şanlıurfa ve Ordu’da) düzenlenecek, Faaliyet 2.1.1 ve 2.1.3 kapsamında gerçekleştirilen İşgücü Eğilim Anketi ve haritalama faaliyetlerinin sonuçları ile dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğiyle ilgili uluslararası, ulusal ve bölgesel seviyelerde politika yapan kuruluşların değerlendirmesinin yaygınlaştırılması sağlanacak.
2.5 Proje kapsamında sosyal içerme konularında operasyon hibe bileşeninin hibe yararlanıcıları arasında bir ağ oluşturulacak ve geliştirilecektir. Hibe bileşeni çerçevesinde, hibe faydalanıcıları ve uluslararası ağlar arasında web sayfası üzerinden en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ile hibe faydalanıcıları arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlayan bir platform niteliği taşıması amaçlanmaktadır.

Proje Yönetim Yapısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi projenin Sözleşme Makamıdır. ÇSGB İstihdam Politikaları Dairesi projenin başlıca faydalanıcısıdır ve genel olarak operasyonun uygulama ve yönetiminden sorumludur.

Coğrafi Kapsam

Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 14 pilot ilde uygulanacak. Projenin uygulama merkezi Ankara’dır.

Hedef Kitle Grupları

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Diğer ilgili kurumlar
  • Sosyal ortaklar
  • İş yerlerindeki işverenler ve diğer çalışanlar

Nihai Yararlanıcılar

Engelli kişiler, yoksul ve yoksulluk riski taşıyanlar, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, eski hükümlüler, hükümlüler, tutuklular, çalışan çocukların ebeveynleri, yoksulluk riski altındaki çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, uyuşturucu bağımlıları, Romanlar, şiddet gören kadınlar, barınakta yaşayan insanlar, bekar/boşanmış ebeveynler, evsizler, sezonluk tarım işçileri ve çocukları, göçebeler ve ilgili diğer dezavantajlı kişiler bu sözleşmenin dolaylı hedef gruplarıdır.


PROJE KÜNYESİ

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin Sözleşme Makamı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Faydalanıcısı olduğu DESİP Projesi Niras IC Sp. Z.o.o. liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

ALO 170

ALO 170

İLETİŞİM

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnönü Bulvarı 42 • Emek, 06520, Ankara
Telefon: +90 (312) 296 76 78
desip@desip.org